KitKat-1 x Casper

SILV KitKat x SILV Dorian Gray
DOB : 10/26/2018
Go home : 12/7/2018

Males

Boy 1 – Reserved


Boy 2 – Reserved


 Boy 3 – ReservedBoy 4 – Reserved


 

Females

Girl 1 – Available


Girl 2 – ReservedGirl 3 – Reserved


Girl 4 – Reserved